Хадиси

Хадис: Ако човек приеме Исляма искрено…


Предава Ебу Са’ид Ел-Худри р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Ако човек приеме Исляма искрено, Аллах ще му опрости неговите минали грехове. И след това започва да се води наново неговата сметка. Наградата за неговите добри дела ще бъде от десет до седемстотин пъти за всяко добро дело. И лошото дело ще бъде записано като тако…ва (едно), освен ако Аллах не му опрости.”
(Бухари, 1/39)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *