Хадиси

Ебу Бекр (р.а.) разказва, че един човек казал на Пророка (с.а.с.): „О, Пратенико на Аллах! Кой от хората е най-добър при Аллах?” Той (с.а.с.) отговорил: „На когото животът му е дълъг и върши добри дела.” Човекът казал:”А кой от хората е най-лош?” Пророкът (с.а.с.) отговорил: „На когото животът му е дълъг и върши лоши дела.”   (Муслим)

Хадиси

Расулюллах (с.а.с.) е казал:

„Водещи са муферридун.” Бил попитан: „Кои са тези муферридун?” Пророкът (с.а.с.) отговорил: „Мъжете, често споменаващи Аллах, и често споменаващите Го от жените.”(Муслим)    
Хадиси

Мухаммед  (с.а.в.) казва:
„На всеки, който прочете дори една буква от Книгата на Всевишния Аллах се полага една добрина, която пък се равнява на десет. Не броя „Елиф, лям, мим” за една буква, а считам „Елиф”, „лям” и „мим”, всяка една поотделно за буква.” (Тирмизи)

   Всевишният Аллах казва в Свещения Коран:
„Наистина добрините премахват злините. Това е напомняне за поучаващите се.” (11:14)

Пророкът (с.а.в.) е казал:
„На четеца на Корана в Деня на възкресението се казва”Чети и се възнасяй. Чети красиво така както четеше на земята. Мястото ти (в Рая) е там, докъдето стигнеш при прочитането на последния айет.” (Тирмизи, Абу Дауд)

Пророкът (с.а.в.) е казал:
„Родителите на тези, които усвоят Корана и го приложат ще бъдат короновани – в Съдния ден – с корони, чиято светлина ще е по-силна от тази на слънцето. Те ще попитат: „В замяна на какво ни беше дарено това?” Ще им се отговори: „Заради това, че детето ви усвои Корана”.” (Абу Дауд)

Хадиси

“Най-добрият сред вас е този, който е най-добър към семейството си и аз съм най-добрият към своето семейство сред вас.”   (Тирмизи)

Пояснение:

В този хадис Пейгамберът (с.а.с.) не се хвали. Причината, поради която казва, че е най-добър сред хората е, че той е пример за мюсюлманите и те му подражават във всичко. Това е много важен въпрос, затова Пейгамберът (с.а.с.) е искал да подчертае необходимостта от това да бъдем добри към семействата си.

Айше (р.а.)