Наставления

КАКВО БИХМЕ МОГЛИ ДА НАПРАВИМ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ДНИНА МЕСЕЦ РАМАДАН

Последните 10 дни на Рамадан имат особено важна роля в живота на всеки мюсюлманин. Фактически всеки ден е важен за мюсюлманина, тъй като той никога не забравя за Аллах, а се стреми да се усъвършенства и да се доближи до Него. Особеното на последните 10 дни е в това, че те са едни от най-благословените в годината. Дано Аллах ни помогне да се доближим повече до Него и да ни подкрепи да укрепим вярата си дотолкова, че Шейтана да не ни отклонява от пътя Му.
Нощта на Могъществото, както е казано в Корана е „по-добра от хиляди месеци”. Всяко действие, извършено през тази нощ – четене на Коран, споменаване на Аллах, правене на ду’а е по-добро от всичко, извършено от нас през останалото време на годината.

Пратеникът на Аллах,саллеллаху алейхи уе саллем, е отделял в последните дни на Рамадан повече време за преклонение пред Аллах, отколкото обичайно. Той е казал:„На този, който се моли в нощта на Могъществото с вяра и надежда за награда, ще се опростят всички предишни грехове”/Бухари, Муслим/

Ето няколко препоръки, относно последните дни на Рамадан:

1.Вземете си отпуск за преклонение пред Аллах
Взимаме си отпуск по какви ли не незначителни поводи. Защо този път не се съсредоточим върху това, да поднесем своята благодарност пред Създателя? Ако не е възможно да вземем пълноценен отпуск, то намерете поне няколко дни. Благодарение на това, ще можете да извършвате спокойно молитвите си нощем и няма да се тревожите, че не си доспивате и отивате на работа уморени. Това ще облекчи и итикаф.

2.Итикаф
Обикновено Пророка, саллеллаху алейхи уе саллем, прекарвал последните дни и нощи на Рамадан в джамията /итикаф/. Ако човек реши да осъществи итикаф, той може да прави зикр /споменаване на Аллах/, да извършва допълнителни молитви, да чете и изучава Коран и пр. Той дори не излиза от джамията, освен по необходимост. Поощрява се итикаф дори само за една нощ, един ден или два дни.

3.Правете специална” ду’a”
Айша, Аллах да е доволен от нея, казала:
Попитах Пратеника:„Ако знаех коя е нощта на Могъществото и какво трябва да правя през нея?!” А той ми отговори:”Кажи: „О, Аллах, Ти си Прощаващия, Ти обичаш да прощаваш, моля те прости ми!”/предаден от Ахмед, Ибн Маджа и Термизи/

4.Рецитирайте сури от Свещения Коран
За целта изберете тези сури и айяти, които сте слушали по време на тарауих. Ако вие посещавате курсове по четене на Коран – сега е времето да приложите теорията на практика!

5. Старайте се да вършите дела, които да компенсират вашите предишни грехове
Абу Хурейра предава думите на Пратеника,саллеллаху алейхи уе саллем: „На този, който се моли в нощта на Могъществото с вяра и надежда за награда, ще се опростят всички предишни грехове”/Бухари, Муслим/

6.Направете си самооценка
Задайте си въпросите, които трябва. Оценете изминалата година – какво сте направили и към какво се стремите? Дано подобна оценка ви накара да изпитате удовлетворение от извършените добри дела и разкаяние за онова, което не е било добро. След всичко това, ще ви бъде по-леко да молите прошка от Аллах, да го молите за подкрепа и помощ.

7.Обръщайте се към Всевишния с искрени и дълги молитви, идващи от дълбините на душата ви
Едно от най-подходящите времена за такава ду’а е последната част на нощта. Абу Хурейра предава следните думи на Пророка,саллеллаху алейхи уе саллем:
„Когато настъпи третата, последна част на нощта, Аллах спуска Своята милост на най-ниското небе и приканва: „Има ли някой, който Ме зове да чуя молитвите му? Има ли някой, който Ме моли за нещо, за да му го дам? Има ли някой, който моли за опрощението Ми, за да го опростя?”/Бухари и Муслим/
Ето защо е препоръчително да се събудим един час преди сухур /закуска преди изгрев слънце/, за да се обърнем към Аллах за помощ. Можете да използвате ду’и, които са предадени от Сунната, но може да използвате и такива със собствени думи – искрени и убедени.

8.Организирайте ифтар за семейството
Ако през работните дни сте организирали ифтар за колегите си, то през последните няколко дни на Рамадан е необходимо да направите ифтар за семейството си.

9.Вземете семейството си на тарауих
Не пропуснаха ли децата и съпругата ви молитвите тарауих поради факта, че бяхте твърде заети, за да им отделите време? Ако е така – направете добро за цялото ви семейство като ги заведете поне в тези последни дни на Рамадан, когато благодатта за семейството ще е още по-голяма.

10.Прочетете книга за житието на Пророка, саллеллаху алейхи уе саллем
Четейки за неговия живот, той може да ви послужи за стимул и да се вдъхновите от факта, че целият му живот е борба по пътя на Аллах.
И не забравяйте – мюсюлманското общество не може да съществува без саможертви.

Всичко, което бе казано до тук са просто малки съвети, относно последните дни на Рамадан. Старайте се по пътя на Аллах, наистина нито едно добро дело няма да остане без награда. Дано Аллах приеме нашите молитви. Амин
Абдул Малик Муджахид

Наставления

Това е лист ( за не Мюсюлмани или нови Мюсюлмани ) с често използвани Ислямски думи и изрази който ще бъдат използвани в този блог.

Селям Алейкум – “Мирът да е над теб, Мир на теб”
Селям – “Мир”
Аллах – Бог
Инша’Аллах – “Ако Аллах (Бог) е пожелал”
Маша’Аллах – “Аллах (Бог) така е пожелал
Елхамдулиллях – “Слава на Аллах (Бог)
Субхан’Аллах – “Пречист е Аллах”
Аллах Акбар – “Аллах (Бог) е велик”
Астагфируллах – “Аллах (Бог),опрости ме”
Джазакх’Аллаху хайр – “Аллах (Бог) да те възнагради
Барака’Аллах феек – “Аллах (Бог) да те благослови”
(СУТ) – “Субханеху уе теа’ала “Великолепен е Той и възвишен” (използва се след името на Аллах)
(САС) – “Саллалаху алейхи уа саллам” или “Нека Аллах(Бог) да го благослови и с мир да го дари” (Използва се всеки път след споменаване името на Пророка Мухаммед (сас))
(АС) – “Алейхи селям” или “Мирът да е над(за) него” (Използва се след име на Пророк)
(РА) – “Радиаллаху Анха” или “Аллах(Бог) да е доволен от неяилиРадиаллаху АнхуилиАллах(Бог) да е доволен от негоилиРадиаллаху Анхум” или “Аллах(Бог) да е доволен от тях” (Използват се след името на някой от сподвижниците или членове на семейството на Пратеника)

Наставления

Трябва постоянно да мислите за нещата които всевишнят Аллах ви е дал. Тези дадености текат отгоре и отдоло ви, а вие не ги забелязвате. и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.(ибрахим:34)
Да имаш здраво тяло, да живееш в мирна държава, да си сит, да дишаш чист ваздух , да пиеш чиста вода …

Цял свят ние даден да слугува на нас. Ала много от нас даже и не осъзнават това… имате сила да живеете ала не знаете колко скъпоценно нещо е това. Имате 2 очи , език, 2 уши и 2 крака :
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?(Рахман:13)

Да стоите прави мислите че е нещо много просто ли? Помислете ако нямахте крака!
Да спите цяла нощ ви се струва като нещо просто нали? Помислете хората които от болките не знаят какво е сън!
Когато се нахраните с нещо вкусно и след това изпиете една студена вода помислете хората които не могат даси позволят
тези неща или просто немогат да ги ядат заради болестите им.

Помислете за ушите си ако ги нямахте , помислете за очите си ако ги нямахте , помислете за кожaта си ако беше болна …
Оставете всичко на страна ами разума които ви е даден , ами ако бяхте луди?

Бихте ли сменили очите си с цяла планина злато? Бихте ли дали ушите си за ниви пълни със сребро ? Ами бихте ли дали езика си
за дворци и много имения ? Бихте ли си дали ръцете за много скъпоценности и диаманти ?

Виждате ли тези неща които ги имате не бихте ги заменили и с най големите скъпоценности на света. Ала повечето от нас даже и не
осъзнават стойността на това което имаме. През повечето време сте притеснени,в стрес и депресирани …

Не мислите за топлия хляб , студената вода, сладкият сън , здравето което имате …
вместо да благодарите на всевишният за нещата които имате, постоянно мислите за нещат които нямате.

Ключът на щастието е в ръцете ви а вие продължaвате да тъжите за финансови работи. Нали видяхте имате най скъпоценните неща по тялото ви … Мислете и благодарете :
и в самите вас. Нима не съзирате?(АЗ-ЗАРИЙАТ:21)

Мислете за себе си,жилището си ,работатa си, здравето си, приятелите си и света които ви обkръжава !Те узнават благодатта на Аллах, после я отричат. Повечето от тях са неверници.(Нахл:83)

Превод от AYIZ KARNI,knigata “NE TAJİ”

Наставления

’И сторихме от водата всяко живо същество.’’[21:30]

Ислямът приписва най-святите качества на водата, като даването на живот и като пречистващ ресурс. От нея идва произхожда целия живот на земята; веществото, от което Аллах създал човека (‘’Той е, Който сътвори човека от вода’’ 25:54) , и в Свещения Коран категорично се потвърждава: ‘’И сторихме от водата всяко живо същество.’’ (21:30).

Водата е първичен елемент, който съществува дори преди да са създадени небесата и земята:
‘’ Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, и Неговият Престол бе върху водата’’ (11:7).

Водата от дъждовете, реките и фонтаните присъства из страниците на Корана, за да символизира благосклонността на Аллах: ‘’И изсипваме чиста вода от небето,за да съживим с нея мъртвата земя и да пият сътворените от Нас многобройни хора и добитък.’’ (25:48-49).

В същото време, на вярващите постоянно се припомня, че Аллах е този, който дава питейна(сладка) вода на хората и, че може също толкова лесно да е задържи: ‘’ И не виждате ли водата, която пиете? Вие ли я изсипвате от облака или Ние я изсипваме? Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?’’ (56:68-70)

В тези стихове вярващите са предупредени, че те са само настойници на създанията на Аллах на земята и не трябва да взимат Неговия закон в техни ръце.

Шафа и Ширб: Водата и ислямските закони

Суровият пустинен климат в Арабия, Близкия Изток и Северна Африка(Сахара), прави водата високо ценен и ‘’скъпоценен’’ ресурс в тези части на света. Ислямското законодателство, Шериатът, се впуска в огромни детайли относно водата, за да осигури справедливото и безпристрастно разпределение на водата в обществото.

Самата дума ‘’Шериат’’ е тясно свързана с водата. Тя е включена в ранни арабски речници и първоначално означавала ‘’мястото, от което се стига до водата’’. Преди появяването на исляма в Арабия, шериат било всъщност поредица от правила относно употребата на водата. По-късно терминът вече включвал закони и правила дадени от Аллах.

Водата е дар от Аллах Те’аля. Тя е едно от трите нeща, на които всеки мюсюлманин има право: трева(пасище за добитъка), вода и огън.

Водата трябва да бъде свободно достъпна за всички, и всеки мюсюлманин ,който задържа ненужната(в повече) вода прави грях към Аллах: Никой не може да отхвърли водата в повече без да направи грях спрямо Аллах и спрямо хората. Хадисите казват, че в Деня на Възкресението Аллах ще отхвърли три човека; единият от тях ще е ‘’човекът, който имайки вода в излишък, отказва да даде на пътника…’’

Има две основни правила в Шериата, които напътват за правата над водата: шафа, правота на жажда, което постановлява всеобщото право на хората да утоляват тяхната жажда и тази на техните животни; и ширб, правото на напояване, което дава на всички правото да напояват техните посеви. Двете правила са тълкувани в различни посоки от редица учени в исляма, и тяхното изпълнение се променя в различните региони и селища, като всяка общност прилага закона в съответсвие на гоеграфските и социални условия.
Изправяне пред Аллах в сияйна чистота- Абдест(измиване)

‘’Чистотата е половината от вярата’’, Проорка Мухаммед(с.а.с.) казва това на неговите сподвижници в един от Хадисите. Тези добре знаени и често повтаряни думи разкриват не само важността на чистотата, но също така и специалната роля, която заема водата в исляма.
Пречистването чрез измиване е задължителна част от ислямския молитвен ритуал. Молитвите изпълнени в нечисто състояние не са валидни. Това означава, че мюсюлманите са задължени да направят ритуалното измиване(абдест) преди всяка от техните пет всекидневни молитви. Освен това и по-цялостен ритуал се изисква в някои случей.

Коранът казва на вярващите, че Аллах: ’’Аллах обича пречистващите се.’’(9:108) и ги наставлява: ‘’О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените. И ако сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодат към вас. Дано сте признателни!’’ (5:6)

Аллах ще награди тези, които се пречистват. През 11век теологът Ал-Газали потвърждава следния хадис: ‘’Вярващите ще дойдат в Деня на Възкресението със светлина на техните чела, китки и глезени като резултат от очистването.’’

Цели глави от Хадисите са посветени на измиването, описвайки кога и как да се изпълнява и обяснявайки в какъв ред да бъдат измивани отделните чести на тялото-как да бъдат почистени стъпалата, как да бъде навлажнена главата и дори колко често да бъдат почиствани ноздрите. Те също обясняват, че водата използвана за почистване трябва да бъде чиста(мутлак) и да не се смесва с никакви други течности. Водата от дъждовете, кладенците, течащата вода от кранчетата, от реките и потоците, водата от езерата и язовирите, от моретата и океаните, всички те се смятат за чисти и водата е подходяща за ритуално измиване.

Водата Зем-Зем

Многобройни независими проучвания са били направени на водата от извора Зем-Зем, които установяват, че това е една от най-чистите води, на които можем да се насладим.
Водата Зем-Зем се харесва от всички със своята притегателна сила. Тази вода никога не е била химически обработвана или хлорирана, както е при водата, използвана в градовете. Биологично чистите продукти(зеленина) обикновено са характерни заповечето извори. Това прави водата безвкусна, дължащо се на развитието на водорасли, ставащо причина за обособяването на вкус и мирис.

Но в случая с водата от извора Зем-Зем е нямало никакви следи от биологически продукти. Преди векове наред, Хаджер отчаяно търсила вода във възвишенията Сафа и Мерве за своя новороден син Исмаил(а.с.). В търсене на вода от едно място на друго, детето й случайно втрило крака в пясъка. Тогава вир от вода излезнал на повърхността и с благоволението на Аллах, вирът се превърнал в кладенец, който бил наречен Зем-Зем.

Водата и съвременната наука

Пророкът(с.а.с.) ни е посъветвал да ‘’ приспаднем една трета от храната,водата и въздуха’’. Съвременните проучвания потвърждават този съвет, препоръчвайки ни да пием поне 8-10 чаши вода на ден, включвайки чаша вода преди и след всяко хранене. Водата ни помага да пречистим тялото си от токсини и мазнини и се грижи нашият организъм да функционира така,че да бъдем винаги уравновесени и енергични.

Учените са доказали, че човек може да издържи няколко седмици без да приема протеини, въглехидрати и мазнини, но само няколко дена без вода. Способността на тъканите на тялото, тяхното действие и устойчивост откъм болести и наранявания за неизменно свързани с качеството и количеството на приетата от организма вода.

Човешкото тяло е съставено от две-трети вода и тази течност е включена във всички телесни процеси, в това число храносмилане, абсорбиране, кръвообращение и отделяне.
Стресът и кофеинът дават отражение върху количеството на водата и скоростта, с която тялото е изразходва. Всички тези фактори, по отделно или обединени,могат да причинят малко, но критично свиване на мозъка. Това леко смаляване ще понижи нервно мускулната координация, ще намали концентрацията и ще доведе до по-бавна мисловната дейност. За съжаление, повишената консумация на кофеин е обичайна в стресови ситуации, водеща до губене на вода.

Кръвната плазма
(основен телесен компонент) приблизително 92% вода

Човешкият ембрион
(нашият физически нарастващ носител) приблизително 90% вода

Кръвта (жизнено важна течност; пренос на храна) може да достигне до 90% вода

Мозъчните клетки (интелект,творческа способност,поведение)
приблизително 85% вода

Бъбреците (пречистващи процеси на поетите течности) приблизително 82% вода

Мускулите (основни двигатели на тялото) средно равнище от 75% вода

Тялото (нашият ‘дом’ на земята) приблизително 71% вода

Черният дроб (метаболизъм и детоксификация) приблизително 69% вода

Костите (опорно двигателна система) приблизително 22% вода

Телесните клетки и течности (основи за разтеж и развитие) главно
вода