Хадиси

Хадиси за търпението


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах казва: ,,Аз няма да дам друга награда, освен Дженнета(Рая) на Моя вярващ раб, на когото съм причинил смъртта на негов близък приятел (или роднина), а той остава търпелив (и се надява на Наградата на Аллах).” (Бухари, 8/432)Шеддад р.а. и Сунебихи р.а. предават, че Пратеникът на Аллах  с.а.с. казва:
,,Аллах, който е Най-Велик и Преславен казва: ,,Когато опечаля Мой раб и той Ме възхвалява въпреки опечалението, което съм му причинил, той ще се издигне от състоянието, в което се намира, без да има грях, както в деня, в който майка му го е родила.”

Аллах, Който е Благословен и Всевишен ще каже: ,,Аз огорчих Моя раб, затова впишете за него онова, което записвахте, докато той беше доволен(търпелив).”  (Тирмизи, 1579 и Ахмед )

Са’ад ибн Еби Ваккас р.а. предава, че Пратеникът на АЛлах с.а.с. казва: ,,Чудесно е положението на вярващия, когато възхвалява и благодари на Аллах, ако му се случи добро, и възхвалява Аллах и проявява търпение, ако го сполети нещастие. Вярващият бива награден за всичко, дори за късчето (храна), което поставя в устата на неговата съпруга. (Тирмизи, 1733)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *