Какво е Ислям ?

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

КАКВО Е ИСЛЯМ ?

Ислямът не е нова религия, а същата истина, която Бог е низпослал, чрез всички Негови Пророци, и усъвършенствана и довършена чрез последният Негов Пратеник, Мухаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари – С.А.С.). Милиони хора по света изповядват тази религия, която е и цялостен начин на живот. Мюсюлманите следват Ислямът – религията на мира, милостта и опрощението.

Много често Исляма се опетнява от онези, които искат да всеят ненавист и раздор между хората. Някои го свързват и с неприятната думичка тероризъм, но дали това е така ?

ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА ИСЛЯМ

Ислям е арабска дума, която произлиза от корен с много благородни значение, като: мир, чистота, сигурност, покорство, и подчинение. Като религиозен термин, Ислям има две основни значения:

Пълно отдаване на волята на Аллах, Създателят на всичко (цялата Вселена), и подчинение на Неговите заповеди.

Божествена система за напътване на човечеството, низпослана от Създателят Аллах през вековете, посредством  Неговите Пророци и Пратеници, и накрая довършена и усъвършенствана с последното откровение – Свещения Коран, дарено на последния Пратеник Мухаммед (с.а.с.)

В Свещения Коран Творецът на небесата и на земята – Аллах казва:

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Алиф. Лам. Мим.

2. Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния!

3. Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея. И низпосла от по-рано Тората и Евангелието

(В Свещения Коран под “Евангелие” (Инджил) се имат предвид не познатите ни евангелия от Новия завет, а цялостно Писание, низпослано на пророка Иса(Исус), мир нему, което идва, за да потвърди истината от низпосланото на пророка Муса(Моисей), мир нему.)

4. за напътствие на хората, и низпосла Разграничението…

(“Разграничаването” е едно от имената на Корана, тъй като разграничава доброто от злото, истината – от лъжата.) СУРА РОДЪТ НА ИМРАН 3 (АЛ ИМРАН)


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете –

2. Онзи, Комуто принадлежи владението на небесата и на земята. И не се е сдобивал със син, и няма съдружник във владението, и е сътворил всяко нещо, и го е премерил с точна мяра.

3. А вместо Него [неверниците] приеха божества, които нищо не творят, а те са сътворени, и не владеят за себе си нито вреда, нито полза, и не владеят нито смърт, нито живот, нито възкресение.

4. И казват неверниците: “Това е само лъжа, която той си е измислил. И са му помогнали за нея други хора.” Така угнетяват и мамят.

5. И казват: “Легенди на предците! Накарал е да му ги препишат и му се диктуват сутрин и вечер.”

6. Кажи [о, Мухаммад]: “Низпосла го Онзи, Който знае неведомото и на небесата, и на земята. Той е опрощаващ, милосърден.”  СУРА РАЗГРАНИЧАВАНЕТО 25 (АЛ-ФУРКАН)


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

31. Книгата, която Ние ти разкрихме, тя е истината,  потвърждаваща онези[Писания], които са преди нея. За Своите раби Аллах е сведущ, всезрящ.

32. После оставихме Книгата в наследство на онези, които Ние избрахме сред Нашите раби.  Някои от тях сами угнетяват себе си,  други са умерени, а трети изпреварват в добрините с позволението на Аллах. Това е великата благодат.

(Избраните, на които е оставена в наследство Книгата, са сподвижниците на Мухаммад и техните последователи, т.е. избраниците сред общността – получилите знание. Да угнетяват себе си означава да пренебрегват извършването на добрите дела, предписани от Корана. Умерени са онези, които постъпват съгласно Корана, а изпреварващите в добрините са онези, които следват напътствията на Корана и насочват и другите хора към тях.)

33. В градините на Адн ще влязат с украшения – гривни от злато и бисери, и дрехата им там ще е коприна.

34. И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта! Нашият Господ е опрощаващ, признателен.  СУРА ТВОРЕЦА 35 (ФАТИР)

НА КАКВО УЧИ ИСЛЯМА