Основи на Исляма


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

ОСНОВИ НА ИСЛЯМА

1. Засвидетелстване, че няма друг бог освен Аллах, и че Мухаммед (с.а.с.) е Пратеник на Аллах

2. Отслужване на Молитвата

3. Даване на милостинята Зекят

4. Говеене (постене) през месец Рамадан

5. Извършване на поклонението Хадж (за който има възможност)

В хадис (предание) на Пратеника Мухаммед с.а.с.  предадено от Абдуллах ибн’Умер р.а., Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Исляма е изграден върху пет основи: (1) Засвидетелстването, че няма друг Бог, достоен за обожаване, освен Аллах и че Мухаммед е Пратеника на Аллах; (2) Отслужването на (петкратната) молитва; (3) даването на зекят (задължителната милостиня); (4) извършването на Хадж (поклонението около Дома на Аллах), ако има възможност; и (5) Говеенето през месец Рамадан.” (Бухари, 1/7)

В Свещения Коран  Аллах казва:

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

31. Кажи [о, Мухаммад] на Моите вярващи раби да отслужват молитвата и да раздават и скрито, и явно от онова, което сме им дарили, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство.

СУРА ИБРАХИМ 14 (ИБРАХИМ)


71. А вярващите мъже и жени са покровители един на друг. Те повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, и се покоряват на Аллах и на Неговия Пратеник. Тези Аллах ще помилва. Аллах е всемогъщ, премъдър.

72. Аллах обеща на вярващите мъже и жени Градините, сред които реки текат- там ще пребивават вечно, – и приятна обител в Градините на Адн. Благоволението на Аллах е още по-голямо. Това е великото спасение.        (Адн е една от степените на Рая.)

СУРА РАЗГРАНИЧАВАНЕТО 25 (АЛ-ФУРКАН)

132. И повели на твоето семейство да отслужва молитвата, и самият ти постоянствай в нея! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта.

СУРА ТА ХА 20 (ТА ХА)

ОСНОВИ НА ВЯРАТА

1. Вяра в съществуването и единството на Всевишния Аллах

2.Вяра в Ангелите (Меляйкетата) на Всевишния Аллах

3.Вяра в низпосланите Книги от всевишния Аллах

4.Вяра в Пророците и Пратениците на Всевишния Аллах

5.Вяра в Съдния ден (Ахирета)

6.Вяра в Съдбата (Ал-Кадер) с доброто и лошото в нея

В Свещения Коран  Аллах казва:

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

177. Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката. Те са искрените и те са богобоязливите.

СУРА КРАВАТА 2 (АЛ-БАКАРА)


256. Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата.Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

СУРА КРАВАТА 2 (АЛ-БАКАРА)


285. Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.”

СУРА КРАВАТА 2 (АЛ-БАКАРА)

Мюсюлманите вярват във всички посочени условия без изключение.