Единобожие

Призоваване на цялото човечество


Призоваване на цялото човечество

Аллах е Господарят (Единственият Бог) на хората, Владетеля на хората и Господът на хората.

Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,Владетелят на хората, Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,който нашепва в гърдите на хората,[сатана] от джиновете и от хората!” (114:1 – 6)

 

Той ясно обяснява, че религията пред Него е Ислямът.

Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах – Аллах бързо правиравносметка. (3:19)

Той е Който изпрати Истината (Корана) като напътствие за хората.

Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея. И низпосла от по-рано Тората и Евангелието за напътствие на хората, и низпосла Разграничението. За онези, които не вярват в знаменията на Аллах, наистина има сурово мъчение. Аллах е всемогъщ, въздаващ отмъщение. (3: 2 – 4)

Той казва, че Пратеникът Мухаммед с.а.с. не само е Печатът на Пратениците,

Мухаммад не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо. (30:40)

но също и Неговият универсален Пратеник за цялото човечество.

И те изпратихме Ние [о, Мухаммад] за всички хора само като благовестител и предупредител, ала повечето хора не знаят. (34:28)

Той го дари с Корана за да изведе тези, които са повярвали и вършат праведни дела от тъмнината към Светлината.

Аллах ви низпосла напомняне – [чрез] Пратеник, който ви чете знаменията на Аллах – разясняващи, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват и вършат праведнидела. Онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Аллах е приготвил за тях хубаво препитание. (65: 10 – 11)

Ислямът е истинската универсална религия – Светлината за цялото човечество, затова ние трябва да бъдем загрижени за цялото човечество – за мюсюлмани и немюсюлмани еднакво.

Ислямът е религия за цялото човечество. Суннет (обичай ) за нас мюсюлманите е да приканваме всички хора към Исляма.

Ние трябва да призовавме нашите семейства, роднини и приятели. Това е Суннетът на Пратеника с.а.с.

Първата група хора, която Пратеника с.а.с. призова към Исляма бяха: неговата съпруга Хатиджа р.а., неговият братовчед Али р.а. и сред неговите близки приятели беше Ебу Бекр р.а. Ние трябва да призоваваме нашите най-близки роднини, както Аллах ние е повелил да предупредим първо тях.

Предупреди най-близките си роднини (26:214)

В следващият хадис четем как Пратеникът на Аллах с.а.с. е призовавал неговите най близки роднини.

Ебу Хурейра р.а. предава, че когато (този айет) беше низпослан ,, Предупреди най-близките си роднини (26:214).Пратеникът на Аллах с.а.с. каза: ,, О, хора на Курайш, откупете себе си от Аллах (т.е. застраховайте се от Аллах с вършенето на добри дела), аз немога да съм ви от полза пред Аллах; О, Аббас ибн Абд Ел-Мутталиб, Аз немога да ти помогна пред Аллах, О Сафия (лелята на Пратеника с.а.с.), аз немога да ти помогна пред Аллах; О, Фатима дъщеря на Мухаммед с.а.с., искай от мен каквото желаеш, но аз не мога да ти помогна пред Аллах.” (Муслим, 1/402)

Ние трябва да призоваваме нашите братя мюсюлмани включително и новоприелите Исляма. Не е достатъчно те да декларират и засвидетелстват (шахада), че няма друг Бог освен Аллах и Мухаммед с.а.с. е негов раб и Пратеник, а те трябва да научат повече и повече за Исляма. Ние трябва да напомняме на много наши братя и сестри мюсюлмани, че невежеството и липсата на знание за Исляма, са пречки за развитието на Исляма, защото нямат правилно ислямски убеждения, и техните вярвания, изказвания и деиствия не са съобразени с Корана и Сунната, и да не се придържат към различни секти, отклонили се от Правия път.

Предава ‘ Абдуллах ибн Амр ибн Ел-Ас р.а. че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, С моята общност ще се случи същото лошо, което се случи с хората на Исраил; Дотолкова, че ако един сред тях извърши сношение с майка си, то и от моят уммет (общност) щеше да има един, който да извърши същото. И ако хората на Исраил се бяха разделили на седемдесет и две групи, моята общност ще се раздели на седемдесет и три групи. Всяка от тях ще бъде в Огъня, освен една група.” Те (сподвижниците) попитаха:  Пратенико на Аллах! Коя е тя? Той каза: ,,Тази към която аз и моите сахабета (сподвижници)  принадлежим.” (Тирмизи, 171)

Друга причина поради, която ние трябва да призоваваме нашите братя мюсюлмани, е да улесним приканването на немюсюлманите. Много немюсюлмани добиват представа за Исляма от това, което те виждат от самите мюсюлмани. За жалост много мюсюлмани не практикуват Исляма, базиран на Корана и Сунната, и с тяхното неислямски поведения и отношение отблъскват немюсюлманите от влизането им в Исляма.

Ние трябва да споделим нашето правилно знание и разбиране за Исляма с нашите братя мюсюлмани които не са толкова запознати с религията и в същият момент ние ще ги насърчаваме към търсене на истината и изправяне на техните убеждения.

д-р Норлайн Динданг Мебебийе

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *