Пророка Мухаммед (С.А.С.)

В името на Аллах,  Всемилостивия, Милосърдния!

КОЙ Е ПРОРОКА МУХАММЕД (С.А.С.)

Пратеника Мухаммед (С.А.С.) е последният Пророк, печатът на пророчеството, изпратен от Всевишния Аллах, като милост и светлина за световете.  Създателя Аллах казва:

*Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от самия теб. Пратеник те изпратихме при хората. Достатъчен е Аллах за свидетел. (4:79)*

*Мухаммад не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо. (33:40)*

*О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил.*(4:115)

*О, хора, Пратеника дойде при вас с истината от вашия Господ – и повярвайте! Това е най-доброто за вас. А ако не повярвате – на Аллах е всичко на небесата и на земята.  Аллах е всезнаещ, премъдър. (4:170)*

Пророкът Мухаммед  (С.А.С.) е идеалният пример за морал, честност, справедливост, милосърдие, състрадание, търпение, щедрост и скромност на човек.

Всевишният Аллах описва характера на Своя Пратеник в Свещения Коран така:

*Ти наистина имаш велик нрав. (68:4)*

*По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему. (68:4)*

Известни са всичките страни от скромния живот на Пратеника на Аллах (С.А.С.), които е най-прекрасния образец на цялото човечество, извеждайки го от тъмнината към светлината и благополучието на този и отвъдния свят.

Измежду всички творения, Мухаммед (С.А.С.) е най обичаният от Аллах и най достойният сред Неговите раби. Той е дарен с много качества и чудеса (като най голямото чудо с което е дарен е Свещения Коран) и на Съдния Ден ще се застъпва за своята общност пред Всевишният Аллах.

НЯКОИ ПРЕДАНИЯ (ХАДИСИ) ОТ ПРОРОКА МУХАММЕД (С.А.С.)

* ”Който не е милостив към другите и Аллах не ще е милостив към него.”

* ”Никой от вас не ще бъде истински вярващ,  докато не заобича за своя брат това което обича за себе си.”

* ”Не е вярващ този, който е сит, а съседът му е гладен.”

* ”Който вярва в Аллах и в Съдния Ден нека се отнася добре към съседа си.”

* ”Който вярва в Аллах и в Съдния Ден нека почита госта си! Който вярва в Аллах и в Съдния Ден, нека поддържа роднинските си връзки! Който вярва в Аллах и в Съдния Ден нека или да говори добро или да замълчи”

* ”Аллах не гледа нито външния ви вид нито вашите богатства, а гледа вашите сърца и вашите дела.”

Хадиси от сборниците на Бухари, Муслим, Тирмизи и Бейхаки.