Свещения Коран

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

СВЕЩЕНИЯ КОРАН – ИЗТОЧНИК НА ИСЛЯМА

Свещения Коран е основен първичен източник за напътствие и практика на мюсюлманите, а вторият е Суннета (думите, примера, и традицията) на Пратеника на Аллах – Мухаммед (с.а.с.), съхранени и предадени от неговите благородни сподвижници през поколенията до днес.

КАКВО Е СВЕЩЕНИЯ КОРАН ?

Коранът са истинските слова на Всевишния Аллах, низпослани чрез Меляйкето Джибрил (Архангел Гавриил/Габриел) на последния пророк Мухаммед (с.а.с.) Коранът е бил запаметен от Пратеника на Аллах с.а.с. и цитиран на неговите благородни съподвижници, които също го запаметявали и записвали под контрол на Пророка (с.а.с.). Свещения Коран е бил преповтарян от Пророка Мухаммед (с.а.с.) заедно с Меляйкето Джибрил веднъж всяка година и два пъти през последната година от живота на Пратеника на Аллах (с.а.с.).

В Свещения Коран нито една буква не е променена от преди четиринадесет века до днес и Всевишният Аллах ще го запази непроменен до Съдния ден.  В Свещения Коран Създателя Аллах казва:

Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.
(Напомнянето е Свещеният Коран.) ( СУРА 15 АЛ-ХИДЖР :9)

Свещения Коран  съдържа много чудеса и факти,  много от които учените едва напоследък са открили или доказали, а те са били низпослани още преди четиринадесет века на Пророка Мухаммед с.а.с. Също безкрайно много мъдрости и поуки за хората, чрез които те могът да намерят щастието и успехът както на този свят така и в отвъдният живот.

Без съмнение множеството ползи, мъдрости, чудеса и факти, както и най важното – стилът на изказване на думите на Аллах в Корана на оригиналният арабски език са доказателство, че това са истинските слова на Всемогъщия Аллах – низпослани на Пратеника (с.а.с.), а не са думи изречени от самия Пророк Мухаммед (с.а.с.).

НЯКОИ ЗНАМЕНИЯ ОТ КОРАНА

*Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.* (2:256)

*На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и към Аллах е завръщането.* (24:42)

*…И ти низпослахме Ние Книгата за разяснение на всяко нещо и с напътствие и милост, и с радостна вест за мюсюлманите.* (16:89)

*Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах – Единствения, Аллах, Целта [на всички въжделения]! Нито е раждал, нито е роден,  и няма равен Нему.” *(112)

Прочетете Корана на български език за да узнаете за посланието и напътствието от от Създателят Аллах към цялото човечество.

Научете също и за живота, изпълнен с мъдрост, на последния пророк Мухаммед (с.а.с.), пътеводителят към вечното щастие.

Пратеникът Мухаммед (с.а.с.) още е казал:

”Оставих ви две неща. Докато се придържате към тях, не ще се заблудите.

Те са: Книгата на Аллах (Корана) и Сунната на Неговия пратеник – Мухаммед.”


,, Духовните дълбини на Свещения Коран са необят от кристална мисъл и светло
чувство, но и вселена от неведомо знание и полифонична сложност. Божието Слово
заблуждава повърхностния поглед с привидната си прозрачност и достъпност, но с
навлизането в многоизмерността на арабския оригинал будният ум – в зависимост от
равнището на своите способности, възприятия и интелектуален потенциал – започва
да открива нови и все по-безбрежни хоризонти, които са само страници от Майката
на книгите – първоизточника на небесните послания. Тази свята, извечна и
непреходна мъдрост не е застинала в своето величие, а притежава свойството да
задвижва океани от продуктивна енергия, да зарежда с неизчерпаема сила,
оптимизъм и вяра в Абсолюта, да пречиства и извисява душата, да я изпълва с
хармония и равновесие, да избистря съзнанието, да вдъхновява въображението, да
пленява със загадъчните си кодове, с разкриването на недостижими за човека тайни и
отвъдни пространства, с лаконизма и смисловата наситеност на думите, изразите и
дори междуредията си, на интонационните полета и на отделните звукове.”

(Проф. ЦВЕТАН ТЕОФАНОВ)

Превод на български на Свещения Коран можете да изтеглите от тук: Изтегли