Хадиси


Абдуллах ибн Амр Ел-Ас р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. чул някои хора да спорят за Корана. Тогава той с.а.с. казал:

,,Това е, за което тези преди вас бяха унищожени. Те противопоставяха едни части от книгите срещу други, докато истината е, че Книгата на Аллах бе низпослана потвърждавайки другите. Затова не подправяйте едни части с други и говорете само онова, което знаете; онова, което не знаете го отнесете към онези, които го знаят добре.”
(Тирмизи, 237, Ахмед и Ибн Мадже)

 

Хадиси


Абдуллах ибн Амр ибн Ел-Ас р.а. разказва:
,,Наистина Пратеникът на Аллах с.а.с. каза думите на Аллах, Най-великия, Всеславния, които Ибрахим изрекъл: ,,Господи мой, те заблудиха мнозина от хората. Който ме последва, той е с мен, а който ми се възпротиви – Ти си опрощаващ, милосърден. (14:36), а Иса р.а. изрекъл: ,,Ако ги измъчваш – те са Твои раби, а ако ги опростиш – Ти си Всемогъщия, Премъдрия.” (5:118)

Тогава Пратеникът на Аллах с.а.с. вдигна своите ръце и каза: ,,О,Господи моята общност, моята общност…” и се разплака. Тогава Всевишния Аллах каза: ,,О, Джибрил, иди при Мухаммед (въпреки, че Аз знам всичко) и го попитай: ,,Какво те накара да заплачеш?”
Така Джибрил (а.с.) дойде при него и го попита, а Пратеникът на Аллах с.а.с. му отвърна каквото каза току що (въпреки, че знаел, че Аллах знае всичко). Тогава Аллах каза: ,,О, Джибрил, иди при Мухаммед и му кажи: ,,Наистина, Ние ще те направим доволен, като почетем твоята общност и няма да те оставим недоволен.” (Муслим, 1/397)

 

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Милостта на Аллах е разпределена на сто части. И Той е низпослал една стотна част от Своята милост над джиновете, хората и насекомите. Заради тази част те изпитват обич едни към други, изпитват доброта едни към други и дори животните се отнасят към малките си с привързаност. И Аллах е запазил деветдесет и девет части от Своята милост за Своите предани раби в Деня на възкресението.”
(Муслим, 6631)

Усама ибн Зейд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Аллах е милостив само към онези, които са милостиви (към другите)”
(Бухари 2/373)

 

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Нашият Господар слиза всяка нощ към най близкото небе (земното) през последната третина на ноща и Той казва: ,,Има ли кой да Ме призовава, за да му отговоря? Има ли някой да иска от Мен, за да ме дам? Има ли някой да търси опрощение, за да му опростя?
(Бухари, 2/246)

Ебу Са’ид Ел Худри р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казал, че Дяволът (Шейтана) казал: ,,С Твоята мощ, Господи мой, аз ще продължа да водя Твоите раби към заблуда, докато техните души са в техните тела.” Господарят на световете …(Рабб), Който е Превеликия и Преславния, му отговорил, ,,От Моята мощ, слава и възвишено положение, Аз ще продължа да ги помилвам, докато те търсят Моето опрощение.” (Тирмизи, 2339)

Continue Reading