Молитви (Дуи)

Една прекрасна дуа!

О,АЛЛАХ!
Замени нашата болка с утеха, страхът със сигурност!
…О,Господарю наш, нека силата на имана заглуши нашепванията на нефса, нека реката на имана влее жар в нашите души!

О,Аллах! На уморените и тъжни очи дари мирен сън! На неспокойните души дари спокойствие и търпение и ги зарадвай по-скоро с победа!

О,наш Създателю, нека Твоята светлина озари потъмнелите лица, нека заблудените намерят Твоят път, а изгубените-Твоето напътствие! Господарю наш! Целта на нашия живот е Твоето задоволство!

Хадиси


Ебу Зерр р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва, че Всевишният Аллах казва: ,,О, раби Мои, всички вие сте заблудени, освен тези, които Аз напътя, но ако Ме помолите за напътствие, Аз ще ви напътя. Всички вие сте бедни, с изключение на онези, на които Аз съм дал богатство, но ако вие искате от мен, Аз ще ви дам препитание. Всички вие сте грешни, с изключение на онези, които Аз съм предпазил (от грях), но ако някой от вас знае, че Аз имам силата да опрощавам и иска Моето опрощение, Аз ще му простя и няма да го държа отговорен… Моята отплата е изречена и Моето наказание е изречено. Моята заповед за нещо, което пожелая е само да кажа ,,Бъди!” и то става.” (Тирмизи, 2344; Ахмед и Ибн Мадже)

Хадиси


Предава Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах има деветдесет и девет имена, т.е. сто без едно, и всеки, който повярва в техните значения и действа, съобразно с тях, ще влезне в Рая (Дженнета); и Аллах е Един (Витр) и обича единството (т.е. нечетните числа).” (Бухари, 8/419)

Хадиси


Хузейфе р.а. предава, че: ,,Пратеникът на Аллах с.а.с. ни каза:
,, Честността бе низпослана от небето и вкоренена в сърцата на хората (вярващите) и Корана бе низпослан, и хората четяха Корана (и я учеха от него), и също я учеха от Сунната. Двете – Корана и сунната, засилват честността (на вярващите).” (Бухари, 9/381)”