Молитви (Дуи)

Една прекрасна дуа!

О,АЛЛАХ!
Замени нашата болка с утеха, страхът със сигурност!
…О,Господарю наш, нека силата на имана заглуши нашепванията на нефса, нека реката на имана влее жар в нашите души!

О,Аллах! На уморените и тъжни очи дари мирен сън! На неспокойните души дари спокойствие и търпение и ги зарадвай по-скоро с победа!

О,наш Създателю, нека Твоята светлина озари потъмнелите лица, нека заблудените намерят Твоят път, а изгубените-Твоето напътствие! Господарю наш! Целта на нашия живот е Твоето задоволство!

Хадиси


‘Абдуллах ибн ‘Амр Ел-‘Ас р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Ако някой отслужва молитва през ноща и чете правилно десет знамения (айета), той няма да бъде записан измежду небрежните. Ако някой отслужва молитва през ноща и чете сто знамения (айета), той ще бъде записан измежду онези, които са покорни на Аллах. И ако някой отслужва молитва през ноща и чете хиляда знамения (айета), той ще бъде записан измежду онези, които ще получат огромни награди.”
(Ебу Даууд, 1393)

В достоверно предание от Ебу Ейюб Ел-Енсари р.а., който казва, че дойде един човек при Пратеникът на Аллах с.а.с. и каза: ,,Насочи ме към дело, което когато го извърша, ще ме доближи до Дженнета (Рая) и ще ме отдалечи от Огъня (на Ада).
След това Пратеника с.а.с. каза: ,,Обожавай Аллах и никога не съдружавай с Него, отслужвай (задължителната) молитва, и давай милостинята Зекят, и върши добро към твоите близки.” Когато той си тръгна, Пратеника с.а.с. се обърна и каза:
,,Ако той се придържа към това, за което питаше и го върши, той ще влезне в Дженнета (Рая).”
(Муслим, 1/13)