Хадиси


Абдуллах ибн Амр Ел-Ас р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. чул някои хора да спорят за Корана. Тогава той с.а.с. казал:
,,Това е, за което тези преди вас бяха унищожени. Те противопоставяха едни части от книгите срещу други, докато истината е, че Книгата на Аллах бе низпослана потвърждавайки другите. Затова не подправяйте едни части с други и говорете само онова, което знаете; онова, което не знаете го отнесете към онези, които го знаят добре.”(Тирмизи, 237, Ахмед и Ибн Мадже)

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах казва: ,,Аз няма да дам друга награда, освен Дженнета(Рая) на Моя вярващ раб, на когото съм причинил смъртта на негов близък приятел (или роднина), а той остава търпелив (и се надява на Наградата на Аллах).” (Бухари, 8/432) Continue Reading