Хадиси


Айша р.а. предава, че един човек поиска разрешение да се срещне с Пратеникът на Аллах с.а.с., и Пратеника с.а.с. каза:
,,Той е един лош член на племето.” Когато той влезе, Пратеникът на Аллах с.а.с. се отнесе прямо и любезно, и говори с него.
Когато той си отиде, аз казах: ,,О, Пратенико на Аллах! Когато той поиска разрешение, ти каза ‘Той е един лош член на племето’, но когато той влезна, ти се отнесе с него с прямота и любезност.”Пратеникът на Аллах с.а.с. отговори: ,,’Айша! Аллах не харесва този, който е с неприличен език.” (Ебу Даууд, 4774)

Джибир ибн Абдуллах р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,В Деня на равносметката най скъпите и най близки до мен, сред моята компания, ще бъдат онези хора, които се отнасяли с най-добрия характер (поведение). Онези сред вас, които говорят с преструване и са склонни към горделивост и самохвалство, ще бъдат най-отвратителните за мен и най-далече от мен в Деня на равносметката…” (Тирмизи, 631)

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Знаете ли за кои неща ще влезнат повечето хора в Дженнета (Рая)? Това са страхът от Аллах и добрият характер. Знаете ли за кои неща повечето от хората ще влезнат в Джехеннем (Ада)? Това са устата и половите органи. (т..е. заради греховете извършени чрез тях като прелюбодейство и изричане на лъжи и непристойни думи)” (Тирмизи, 4832 и Ибн Мадже)

Джибир ибн Абдуллах р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,В Деня на равносметката най скъпите и най близки до мен, сред моята компания, ще бъдат онези хора, които се отнасяли с най-добрия характер (поведение). Онези сред вас, които говорят с преструване и са склонни към горделивост и самохвалство, ще бъдат най-отвратителните за мен и най-далече от мен в Деня на равносметката…” (Тирмизи, 631)

Хадиси


Джабир ибн Абдуллах р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Най-доброто слово е словото съдържащо се в книгата на Аллах и най доброто напътствие е напътствието дадено от Мухаммед с.а.с. Най-лошите дела са нововъведенията, и всяко нововъведение е заблуда.” (Муслим, 1885)

 

Други


Като мюсюлмани ние вярваме в един Бог-Аллах, вярваме, че Коранът е откровение от Него, низпослано на Пророка Мухаммед (с.а.с), и вярваме в семейните ценности.Нашият живот е различен от този на французите и американците.В Исляма няма секс преди брака, няма наркотици и алкохол, отричаме насилието и разточителството, уважаваме възрастните и обичаме децата.Много е важно да разберем степента, до която нашите деца са асимилирани от това общество, и че едно от най-силните оръжия за осъществяването на този факт  е телевизията.

Continue Reading

Поучителни

Аллах Теаля ни е повелил в Корана да не скърбим:

“И не падайте духом, и не скърбете!” [Ал Имран, 2:139]
“И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!” [ен-Нехл, 16:127]
“Не страдай! Наистина Аллах е с нас.” [ет-Tевбе, 9:40]

И е казал Аллах Теаля за вярващите: “…не ще има страх и не ще скърбят.” [ел-Бакара, 2:38]

Скръбта изтощава волята на душата да действа и парализира тялото в бездействие. Тайната за това е, че скръбта възпира човек от действия, вместо да го подтиква към тях. Сърцето не печели нищо чрез скръбта. Най-любимото нещо на Шейтана(Дявола) е да направи раба тъжен, за да му попречи да продължи по пътя си. Аллах Теаля е казал:

Continue Reading

Поучителни

1. Винаги се старай да вземеш ифтитах текбир (текбира с който се започва намаза (молитвата)) с джемаата. Стой колкото се може повече в джамията и научи нефиса (душата си) да ходи рано за намаз (молитва), за да усетиш щастието.

2. Предпазвай се много от греховете. Те са основата на тревогите и мъките, причина за нещастията и са врата на бедите и кризите.

3. Разбери, че който те одумва ти подарява от добрите си дела, взема от лошите ти и те прави известен.

4. Не живей в измислен свят, а живей в реалността. Защото искаш от хората това, което не могат да ти дадат. Бъди справедлив.

5. Живей обикновен живот. Пази се от благосъстоянието, прахосничеството и лукса. Всичко това развлича тялото и връзва душата…