Хадиси


Предава Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах има деветдесет и девет имена, т.е. сто без едно, и всеки, който повярва в техните значения и действа, съобразно с тях, ще влезне в Рая (Дженнета); и Аллах е Един (Витр) и обича единството (т.е. нечетните числа).” (Бухари, 8/419)

Хадиси


Абдуллах ибн Амр Ел-Ас р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. чул някои хора да спорят за Корана. Тогава той с.а.с. казал:
,,Това е, за което тези преди вас бяха унищожени. Те противопоставяха едни части от книгите срещу други, докато истината е, че Книгата на Аллах бе низпослана потвърждавайки другите. Затова не подправяйте едни части с други и говорете само онова, което знаете; онова, което не знаете го отнесете към онези, които го знаят добре.”(Тирмизи, 237, Ахмед и Ибн Мадже)

Хадиси


Хузейфе р.а. предава, че: ,,Пратеникът на Аллах с.а.с. ни каза:
,, Честността бе низпослана от небето и вкоренена в сърцата на хората (вярващите) и Корана бе низпослан, и хората четяха Корана (и я учеха от него), и също я учеха от Сунната. Двете – Корана и сунната, засилват честността (на вярващите).” (Бухари, 9/381)”

Хадиси

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Никой от вас да не моли за смъртта, и да не я вика, преди да е дошла, защото, когато някой от вас умре той прекратява (извършването на добри) делата , и животът на вярващия не продължава, освен за добрини.” (Муслим, 6485)