Други

(Много полезна и важна статия която всеки мюсюлманин трябва да прочете.)

Всевишният Аллах казва:

„Всичко принадлежи на Аллах, и завръщането е при Него”

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

„Увеличавайте споменаването на смъртта, която ще ви прекъсне сладострастията”

(Тирмизи и Несаи)

Днес се забелязват много неща въведени – бидати – в Исляма около умрелия и всички тези неща които не са от Исляма или са във вреда на умрелия или на живия

Continue Reading

Хадиси


Ебу Муса Ел-Ешари р.а. предава, че когато Пратеникът на Аллах с.а.с. го изпратил заедно с Му’аз ибн Джебел р.а. към Йемен, той с.а.с. им казал:
,,Улеснявайте нещата за хората (отнасяйте се с хората по най приемливия начин) и не ги правете трудни за тях. Зарадвайте ги с добри новини и направете така, че да нямат нежелание (към добрите дела). И вие трябва да работите в сътрудничество и взаимно разбиране и вслушване един в друг.” (Бухари, 8/145)

Хадиси

Абдуллах ибн Серджиш р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Добрият начин на ръководене, обмислен и умерен, е една двадесет и четвърта част от пратеничеството.” (Тирмизи, 5059)

Ел-Уази ибн Зейр р.а. предава че, Пратеникът на Аллах с.а.с. му каза (на Мунзир ел-Ашаж р.а.): ,,Ти имаш две качества, които Аллах харесва: Умереност и обмисленост”. Той попита: ,,Аз ли ги придобих или Аллах ме е създал с тях?” Той с.а.с. отговори: ,,Не, Аллах те е създал така.” После той каза: Слава на Аллах, Който ме е създал с д…ве качества, които Аллах и Неговия Пратеник с.а.с. харесват.” (Ебу Даууд, 5206)

Хадиси


От Ебу Хурейра/р.а./ се предава,че Мухаммед/с.а.с./ каза:

“Ако знаеха хората каква е наградата за четящия езан и за кланящия се на първия саф/ред/,тогава кой да чете езан и кой да е на първия ред,щеше да се определя чрез жребий.
Ако знаеха хората каква е наградата от ранното отиване към джамията,щеше да се надбягват към нея,кой да стигне пръв. И ако знаеха хората за награадата от кланянето но Ишаи и Сабах в джамията-щеше да отиват дори и пълзешком.”
/Бухари и Муслим/
Continue Reading

Хадиси


Абдуллах ибн Мес’уд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Аз съм осведомен за човека, който последен ще излезе от (Адския) огън и ще влезе в Рая.
Това ще бъде човек, който ще излезе от Огъня на Ада пълзейки и Аллах ще му каже:
,,Върви и влез в Рая!” Той ще отиде до него (Рая), но ще му се стори че е пълен и тогава ще се върне казвайки: ,,О, Господи мой, аз открих че е пълен.”
А Аллах ще каже: ,,Върви и влез в Рая и за теб ще има колкото земята и още десет пъти по толкова (или за теб ще има десет пъти колкото земята).”
На това човекът ще каже: ,,Ти подиграваш ли ми се ( или ти присмиваш ли ми се) въпреки, че Ти Си Господът?” Аз видях Пратеникът на Аллах с.а.с. (докато казваше тези думи) да се усмихва така, че се видяха кътните му зъби. Казано бе, че този човек ще бъде на най-ниската степен измежду хората в Рая.”
(Бухари, 8/575)