Хадиси


Хузейфе р.а. предава, че: ,,Пратеникът на Аллах с.а.с. ни каза:
,, Честността бе низпослана от небето и вкоренена в сърцата на хората (вярващите) и Корана бе низпослан, и хората четяха Корана (и я учеха от него), и също я учеха от Сунната. Двете – Корана и сунната, засилват честността (на вярващите).” (Бухари, 9/381)”

Хадиси

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Никой от вас да не моли за смъртта, и да не я вика, преди да е дошла, защото, когато някой от вас умре той прекратява (извършването на добри) делата , и животът на вярващия не продължава, освен за добрини.” (Муслим, 6485)

Хадиси


Абдуллах ибн Амр Ел-Ас р.а. предава: ,,За мен бе обичайно да записвам всичко, което чуех от Пратеника на Аллах с.а.с. и възнамерявах да го запаметя. Курайш ме възпряха казвайки:,,Ти записваш всичко, което чуеш от него, макар че Пратеникът на Аллах е човешко същество?

Той говори, когато е ядосан и когато се развлича!” Така аз спрях да записвам и споменах това на Пратеника на Аллах с.а.с. Той посочи с пръст към устата си и каза: ,,Кълна се в Онзи в Чийто Ръце лежи душата ми, от нея излиза само истината.” (Ебу Даууд, 3639)

Хадиси


Ебу Муса Ел-Ешари р.а. предава, че когато Пратеникът на Аллах с.а.с. го изпратил заедно с Му’аз ибн Джебел р.а. към Йемен, той с.а.с. им казал:
,,Улеснявайте нещата за хората (отнасяйте се с хората по най приемливия начин) и не ги правете трудни за тях. Зарадвайте ги с добри новини и направете така, че да нямат нежелание (към добрите дела). И вие трябва да работите в сътрудничество и взаимно разбиране и вслушване един в друг.” (Бухари, 8/145)