Наставления


”А който върши праведни дела, мъж или жена,
и е вярващ, тези ще влязат в Рая и не ще бъдат
угнететени дори с браздица по костилка на фурма.”
(Коран 4:124)
”Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела,
в Градините, сред които реки текат. Ще носят там украшения -;
гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.”
(Коран 22:23)