Защо Исляма?

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

ЗАЩО ХОРАТА СМЕ СЪЗДАДЕНИ И КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЖИВОТА ?

Целта на живота ни е да служим на Създателя Аллах чрез различни видове добри дела който Той одобрява, да осъзнаем Неговото единство и съществуване, и да изпълняваме задълженията ни като раби на Аллах и да се стараем да се приближим къч Него чрез извършването на задължителните служения към Него и вършенето на допълнителни добри дела за да спечелим Неговото задоволство.

В Свещения Коран Всевишния Аллах казва:

*Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат. (51:56)*

*Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила. Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия. (67:1-2)*

*Кажи: “Нима друг, а не Аллах ще търся за Господ? Той е Господът на всяко нещо.” Всяка душа придобива [греха] единствено за себе си – никой съгрешил не ще носи греха на друг. После при вашия Господ е завръщането  ви и Той ще ви извести онова, по което сте били в разногласие.

Той е Онзи, Който ви стори наследници на земята и въздигна по степени някои от вас над други, за да ви изпита в онова, което ви е дарил. Твоят Господ е бърз в наказанието. Той е опрощаващ, милосърден. (6:164-165)*

*Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, и Неговият Престол бе върху водата, за да ви изпита кой от вас е по-добър по деяние. И ако кажеш: “Ще бъдете възкресени след смъртта”, онези, които не вярват, непременно ще рекат: “Това е само явна магия.” (11:7)*

Затова единствено чрез служенето и изпълняването на повелите на Всевишния Аллах, ще спечелим щастието на този временен свят и на отвъдния вечен живот.

Аллах казва в Свещения Коран:

*На онези, които вярват и вършат праведни дела, Всемилостивия ще отреди любов. (19:96)*

*На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова,което са вършили. (16:97)*

*Които вярват и вършат праведни дела – Ние не ще погубим наградата на никой благодетелен. За тези са градините на Адн, сред които реки текат. Ще носят там украшения – гривни от злато, и ще са облечени в зелени одежди от коприна и брокат, облегнати там на престоли. Колко хубаво е за въздаяние и колко прекрасно място е там за отсядане!  (18:30-31)*

*И отслужвай молитвата в двата края на деня, и в началото на нощта!Наистина добрините премахват злините. Това е напомняне за поучаващите се. И бъди търпелив! Аллах не погубва наградата на благодетелните. (11:114-115)*

*Кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само човек като вас. Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог. Затова към Него се обръщайте и Го молете за опрощение! Горко на съдружаващите, които не дават милостинята закат и отвъдния живот отричат. А за онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има безспирна награда.”

Кажи: “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия?*

Той е Господът на световете.” (41:6-9)

*На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, Той ще провали делата им. А на онези, които вярват и вършат праведни дела, и вярват в низпосланото на Мухаммад – а то е истината от техния Господ, – Той ще им опрости лошите им постъпки и ще подобри положението им.  Така е, защото неверниците следват лъжата, а вярващите следват истината от своя Господ. Така Аллах дава на хората примери за тях. (47:1-3)*

*…А който вярва в своя Господ, да не се страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване. (72:13)*

*И бойте се от Деня, в който ще бъдете върнати при Аллах! После на всяка душа докрай ще се изплати онова, което е придобила. И не ще бъдат угнетени. (2:281)*

*И ще видиш ангелите, обградили Трона, прославящи с възхвала своя Господ. И ще се отсъди между творенията справедливо, и ще се каже: “Славана Аллах, Господа на световете!” (39:75)*

Това е смисълът на човешкия живот.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕМ ИСЛЯМА?

Ислямът е последната цялостна съвършена религия за целия свят.

Ислямът е печата на всички небесни религии, начин на живот и религията на всички пророци, от първият – Адем, включително Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Мойсеи), Иса (Исус) до последният – Мухаммед, (Мир на всички тях)

Ислямът е истинската религия, която е приета  от Всевишния Аллах и усъвършенствана чрез низпославането на Свещения Коран на последния Пратеник Мухаммед с.а.с.

В Свещения Коран Всевишният Аллах казва:

*Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия. (5:3)*

*А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.(3:85)*

*О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само отдадени!(3:102)*

Всички творения в небесата и на земята, са под волята и желанието на Всемогъщия Аллах и се нуждаят от Него. Всички хора ще се върнат отново при Него и ще бъдат съдени за делата им на този свят. Затова е изключително важно, как сме живели на този свят и дали сме изпълнявали заповедите на Създателя на Вселената, следвайки най прекрасният образец – последният пратеник на Аллах – Мухаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари.)

Казва Аллах в Свещения Коран:

И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си… Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две години. Бъди признателен на Мен и на родителите си!

Завръщането е при Мен. (31:14)